Svátek má: Filip

Zprávy

Velikost textu:

Prvnízpravy.cz byly na unikátní kartografické konferenci v Praze

Prvnízpravy.cz byly na unikátní kartografické konferenci v Praze

Na Fakultě stavební Českého vysokého  učení technického v Praze čas od času pořádají vědecké konference, které jsou zajímavé i pro širokou veřejnost. Takovou byla i konference o digitální technologii v geoinformatice, kartografii a v DPZ.  Víme více... 

Jan Šimbera, Lucie Jebavá a Petra Jílková z UK v Praze po přednáškách na konferenci
30.říjen 2014 - 11:42

Čtvrtý  ročník studentské vědecké konference DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE, KARTOGRAFII A DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ  proběhl poslední říjnový čtvrtek 2014 na půdě ČVUT v Praze v péči  Fakulty stavební, katedry geomatiky. Mezi pěti  desítkami posluchačů  byly i Prvnízpravy.cz.

Technologie GIS mohou být využity i pro vyrovnání s církvemi


Vědecká konference  pořádaná  v areálu Fakulty stavební Českého vysokého účení technického za účasti studentů, kteří přijeli do Prahy z pěti dalších měst,  je  jedna z mnohých, jež  v akademickém roce nejstarší technická škola v zemi pořádá, ale svým zaměřením je zcela ojedinělá."Když jsme poprvé před  čtyřmi lety  pozvali všechny studenty, jež  se digitalizací v kartografii a podobnou  problematikou zabývají k setkání, při kterém tehdy  představili své práce a pochlubili se svými výsledky, nečekal jsem, že se z konference stane tradice.  Myslím si, že se nám to povedlo a tak jsme v podobném duchu pořádali další ročníky až jsme došli ke čtvrtému ročníku. Tentokát jsme dostali dvakrát více příspěvků než před čtyřmi lety a proto jsme je museli  do programu konference vybírat už podle velmi přísných kriterií.  Není divu, že pak z těch prací, které byly na konferenci předneseny, měla odborná porota velmi těžký úkol vybrat ty nejlepší, jež  jsme odměnili cenami od kartografických společností Kartografie Praha a  Geodézie on Line,"  zhodnotil konferenci její otec zakladatel profesor Bohuslav Veverka.

O rozmanitosti konference vypovídají názvy namátkou vybraných přednášek ...

Jan Šimbera   Vymezování funkčních regionů v  prostředí GIS
Lucie Jebavá  Využití dat leteckého laserového skenování k detekci agrárních forem reliéfu  v Krkonoších
Petra Jílková   Severní Amerika na starých mapách
Pavel Tobiáš  Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému
Kateřina Jusková  Rozdílné přístupy k  pozemkovým úpravám
Pavla Andělová  Kartografické znaky státních mapových děl v  České republice a v sousedních státech
Dagmar Najmanová   Změny krajiny povodí Olšovského potoka od 18.  st. do současnosti a  návrh jeho revitalizace
Karolína Hanzalová  Využití aplikací Google Earth a digitálních modelů terénu pro určení  astronomické orientace historických objektů
Tomáš Janata Vývoj přesnosti a úplnosti zákresu cestní sítě napříč topografickými mapami od  19. století do  současnosti
Michal Med Pozadí přípravy a publikace dat INSPIRE na ČÚZK
Vojtěch Hron  Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace  budov v   ZABAGED
Jiří Brychta   Vytvoření nástrojové nadstavby v prostředí GIS pro návrh protierozní ochrany a  její verifikace s
využitím inov ativních metod sběru dat
Eva Matoušková   Použití dat družice FORMOSAT  2 pro dokumentaci archeologických lokalit  v severovýchodní  Mezopotámii
Eva Vacková  Problematika znázornění vybraných částí dopravních sítí v  objektových bázích  České a   Slovenské republiky
Jiří Kratochvíl   Data dálkového průzkumu Země v  katastru nemovitostí ČR

Více na Zde ...

(ps, foto: Petr Skála, Prvnízpravy.cz)