Svátek má: Emílie

Zprávy

Velikost textu:

Pracovní mobilita prý vyřeší demografické problémy Evropy!

Pracovní mobilita prý vyřeší demografické problémy Evropy!

S důsledky stárnutí populace se EU vypořádá jen tehdy, odstraní-li rozdíly mezi pohlavími a zapojí-li více mladých a starších pracovníků do trhu práce.

Ilustrační foto
21.září 2014 - 19:32

Klíčovou úlohu při tom má mobilita a migrace. K tomuto závěru dospěla společná zpráva Evropské komise a OECD s názvem „Jak sladit ekonomickou migraci s potřebami trhu práce“.

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor prohlásil: „Tato zpráva, vypracovaná ve spolupráci s OECD, poskytuje cenné vodítko k závažným demografickým výzvám, jež před námi leží. Součástí řešení, jak se vypořádat se stárnutím obyvatelstva i budoucím nedostatkem určitých kvalifikací na evropském trhu práce, může být zajištění spravedlivé mobility pracovníků uvnitř EU, zlepšení odborné přípravy odstraňující nesoulad mezi nabídkou a potřebami, zaručení dobrých pracovních podmínek a lepší integrace pracovníků z třetích zemí.“

Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „Je faktem, že mnoho zemí EU v současnosti nedokáže obsadit volná místa na trhu práce pouze domácími pracovníky. Otázkou není, zda potřebujeme přistěhovalce, ale jak přistěhovalectví využít co nejlépe. Abychom to dokázali, potřebujeme silné politické vedení a otevřenou, transparentní a realistickou politiku zaměřenou na integraci.“

Cecilia Malmströmová: Migrace jako hnací síla rozvoje

Ředitel pro zaměstnanost, práci a sociální věci OECD Stefano Scarpetta dodal: „Někoho může překvapit, že hovoříme o slaďování ekonomické migrace s potřebami trhu práce v době, kdy se mnoho evropských zemí potýká s přetrvávající nezaměstnaností a rostoucím odporem vůči migraci. Pokud bychom efektivněji využívali dovedností přistěhovalců, byla by ale Evropa v lepší formě již dnes. Pro posílení sociální soudržnosti i pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropy je nezbytná úspěšná integrace přistěhovalců a jejich dětí a účinnější systémy řízení pracovní migrace, které reagují na skutečné potřeby.“

Demografický pokles a nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Podle prognóz má v Evropě mezi lety 2013 a 2020 klesnout počet obyvatel v produktivním věku (15–64 let) o 7,5 milionu (-2,2 %), zatímco v celé zóně OECD se stejnou měrou zvýší. Při nulové čisté migraci by se do roku 2020 počet produktivní populace ve 28 zemích EU ještě snížil, a to až o 11,7 milionu (-3,5 %).

Důsledky nejsou jen demografické: trh práce je totiž dynamický a povolání se mění. Otázka nedostatku kvalifikovaných pracovníků a nesouladu mezi potřebami trhu a nabídkou dovedností tak nabude zásadního významu. Podle evropského průzkumu společností za rok 2013, který provedla nadace Eurofound, má 40 % společností v EU navzdory volným kapacitám na pracovním trhu potíže s nalezením pracovníků s vyhovující kvalifikací. Z dostupných podkladů vyplývá, že ve většině zemí OECD se potřeby pracovních sil v následujícím desetiletí soustředí do specifických povolání, jež budou vyžadovat převážně vysokou, ale i střední úroveň dovedností.

V této souvislosti společná zpráva EU a OECD nastiňuje tři doplňující se opatření:

1.    Podpora pracovní mobility uvnitř EU s cílem zajistit lepší rozložení dovedností

2.    Lepší integrace migrantů z nečlenských zemí s cílem zlepšit využívání jejich dovedností

3.    Přilákání kvalifikovaných migrantů, které evropský pracovní trh potřebuje

Podpora pracovní mobility uvnitř EU

Přínos mobilních pracovníků v EU k celkovému růstu zaměstnanosti je jasný: lidé, kteří se stěhují v rámci EU, vykazují vyšší míru zaměstnanosti (68 %) než ti, kteří žijí doma (64,5 %). Přesun pracovních sil a dovedností z evropských regionů a zemí s nižší poptávkou tam, kde je jich třeba, navíc přispívá k lepšímu využívání lidských zdrojů.

Zpráva zdůrazňuje nutnost podniknout politické kroky k odstranění překážek bránících mobilitě. Podpoření mobility pracovních sil v rámci EU si rovněž vyžádá lepší nástroje pro zprostředkování práce a větší důraz na jazykovou výuku.

Lepší integrace migrantů ze zemí mimo EU

V roce 2013 byla míra zaměstnanosti cizinců z nečlenských zemí s bydlištěm v EU o 12 procentních bodů nižší než průměr u občanů EU (52,6 % oproti 64,5 %). U osob s vysokoškolským vzděláním byl rozdíl ještě výraznější.

Zpráva zdůrazňuje, že toto významné plýtvání lidským kapitálem lze řešit především zjednodušením uznávání zahraničních kvalifikací a tím, že migranti v cílových zemích dostanou přístup k nejúčinnějším programům aktivního pracovního trhu (jde např. o pomoc při hledání zaměstnání či učňovský výcvik) a jazykovému vzdělávání přizpůsobenému jejich dovednostem.

Přilákání potřebných kvalifikací na pracovní trh EU

V současnosti vykazuje většina členských států EU nízkou míru migrace kvalifikované pracovní síly ze zemí mimo EU, a to navzdory uvolnění pravidel pro migraci. Podle zprávy jsou příčinou zejména podmínky legálního vstupu a skutečnost, že ve většině zemí se zaměstnavatelé zdráhají najímat pracovníky ze zahraničí. Zpráva přináší několik možností, jaké kroky v budoucnosti podniknout. Navrhuje například lépe vyvážit využívání poptávky ze strany zaměstnavatelů s ochrannými mechanismy nebo zlepšit nástroje pro zprostředkování styku mezi zaměstnavatelem a potenciálními pracovníky z mimoevropských zemí včetně studentů.

(kou, ek, foto: arch.)