Svátek má: Hana

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Další zvěrstvo z dílny MŠMT

Paradoxně ve stejný den, kdy Sobotkova vláda ohlásila demisi, zveřejnilo MŠMT svůj záměr nevypsat na rok 2018 dotační program na provoz a údržbu sportovišť.

A pomyslně tak uzavřelo kruh nesplněných slibů, záměrů, koncepcí a plánů, které tato vláda směrem ke sportovnímu prostředí učinila.

Právě odstupující vláda totiž sportovcům slíbila, že se zasadí o stabilní prostředí financování sportovních klubů s  důrazem na  práci s mládeží a prostředí podporující spolufinancování sportovních činností, a také, že podpoří občanská sdružení, spolky, neprofesionální organizace působící v  oblasti sportu a tělovýchovy a jejich transparentní financování ze státního rozpočtu.

Bohužel nutno konstatovat, že doslova rozpočtová zvěrstva, která se na MŠMT v oblasti financování sportu v posledních měsících odehrávají, jsou v naprostém protikladu s vládními sliby. A nejen to.

Nevypsání programu na provoz a údržbu sportovišť je v příkrém rozporu hned s několika vládními dokumenty, které by MŠMT mělo ve svém rozhodování respektovat, nechce-li se vystavit stovkám žalob ekonomicky zbídačených klubů, kterým současné rozhodování MŠMT způsobuje prokazatelně nenahraditelné ekonomické ztráty.

Např. vládní usnesení č. 504 ze dne 10. července 2017 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018 jednoznačně definuje jako jednu z hlavních dotačních politik vlády program MŠMT č. IV -  Údržba a provoz sportovních zařízení, jehož cílem je státní dotační podpora související přímo s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu zapsaných spolků.

Dalším usnesením vlády ČR č. 591 ze dne 27. června 2016 byla schválena Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025, která definuje hlavní úkoly MŠMT v oblasti státní péče o sport a podpory jeho dalšího rozvoje.   

V tiskové zprávě, kterou MŠMT uveřejnilo na svých stránkách dne 27. 6. 2016, bývalá ministryně školství Valachová říká: „ Základní prioritou v oblasti sportu je podpora dětí, mládeže a jejich trenérů. Dotační politika ve sportu musí cíleně směřovat k průměrné výši v zemích EU, snižovat procentuální finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní činnosti a snižovat tak nedostupnost sportu. Dále je třeba zajistit stabilitu financování pro možné plánování a rozvoj sportovních organizací. Stabilita sportovního prostředí bude rovněž podpořena novými dotačními programy na období tří let.“


Právě snižování procentuální spoluúčasti rodin a sportovců na sportovní činnosti je alfou a omegou rozvoje a dostupnosti sportu v ČR. Naše republika totiž v rámci EU patří ke státům s nejnižší organizovaností nejen dětí a mládeže, ale populace obecně ve sportovních organizacích, která se pohybuje kolem necelých 20%. Například státy jako Estonsko mají organizovanost v klubech až 4x vyšší, průměrná organizovanost ve sportovních klubech v EU se pohybuje kolem 40%.

Na druhou stranu má ČR jeden z nejvyšších podílů pohybově neaktivních osob, a to až 40% veškeré populace, což mimo jiné znamená, že na rozdíl od většiny států v EU v ČR každý 5. Čech umírá v důsledku chorob způsobených nepohybem.

Nízká organizovanost a velký počet pohybově neaktivních občanů je dán právě a zejména výrazně vysokou spoluúčastí českých rodin a sportovců na financování sportu, která činí až 80%, což je zhruba o 40% více než je průměr EU.

V důsledku toho pak uvádí až 24% českých domácností, že si nemohou dovolit sportovat z ekonomických důvodů, pro které stát tak vytváří ekonomické bariéry v přístupu k pohybu, sportování a k zdravému životnímu stylu.

Svým dalším vůči sportu nepřátelským rozhodnutím tak MŠMT tyto bariéry jen dál zvyšuje. Navíc tímto rozhodnutím MŠMT rezignovalo na fakt, že výše citovaná vládní Koncepce – Sport 2025 definuje sport jako veřejnou službu, tedy službu, za jejíž poskytování odpovídá stát a tím, že odmítá v roce 2018 financovat provoz a údržbu sportovišť se stát stává legitimním dlužníkem českého sportu.

Korunu všemu dalo prohlášení zástupců MŠMT, že provoz a údržbu svých zařízení budou moci kluby a tělovýchovné jednoty hradit z programu VIII, který je primárně určen k zajišťování sportovní činnosti dětí a mládeže, včetně odměn kvalifikovaným trenérům.   

Podle MŠMT tak bude záležet na klubech a jednotách, jestli dotaci v tomto programu použijí na úhradu energií a provozu svých sportovišť anebo na to, zda na těchto sportovištích budou sportovat děti. Takže buď sportoviště bez dětí anebo děti bez sportovišť.

Jak už jsem konstatoval v titulku – další zvěrstvo z dílny MŠMT…..


                                                                                                                  Michal Kraus