Zdeněk Ertl: Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

KOMENTÁŘ

Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

10. ledna 2023 - 07:30
Světová zdravotnické organizace (WHO) ohledně fyzické aktivity lidí (WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical activity fact sheet. WHO | World Health Organization [online]. 2021, 12 October 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-RUN-2021.2).

WHO definuje fyzickou aktivitu jako jakýkoliv tělesný pohyb způsobený kosterním svalstvem, který vyžaduje vynaložení energie. Fyzickou aktivitou se rozumí veškerý pohyb včetně pohybu ve volném čase, pro dopravu z místa na místo nebo jako součást pracovní činnosti. Mírná i intenzivní fyzická aktivita zlepšuje zdraví. Mezi oblíbené způsoby, jak být aktivní, patří podle WHO chůze, jízda na kole, sportování, aktivní odpočinek a hra. Tyto činnosti lze provozovat na jakékoliv úrovni a pro zábavu každého.

V dokumentu se dále uvádí, že pravidelná fyzická aktivita pomáhá předcházet a zvládat nepřenosná chronická onemocnění jako jsou srdeční choroby, mrtvice, cukrovka, některé druhy rakoviny, nemoci pohybového ústrojí a další. Pomáhá také předcházet vysokému krevnímu tlaku, udržovat zdravou tělesnou hmotnost a může zlepšit duševní zdraví, kvalitu života a celkovou pohodu. Má výrazný dopad na zdravý růst a vývoj dětí a mladých lidí. Zlepšuje jejich kondici, myšlení, učení i rozhodovací schopnosti.

WHO diferencuje pokyny a doporučení podle různých věkových a dalších specifických skupin populace. Protože středem mého zájmu jsou především pohybové aktivity dětí a mladé generace, uvedu doporučení WHO právě pro tuto věkovou skupinu, tedy děti a dospívající ve věku 5 až 17 let. Tito mladí lidé by podle WHO měli:

  • praktikovat v průměru nejméně 60 minut denně mírné až intenzivní, převážně aerobní, fyzické aktivity,
  • zařazovat aerobní aktivity vysoké intenzity stejně jako takové aktivity, které posilují svaly a kosti, nejméně tři dny v týdnu,
  •  omezit množství času stráveného sezením, zejména množství rekreačního času u obrazovky.

V řadě průzkumů, které realizovalo Středisko analýz a empirických průzkumů SANEP byli rodiče dětí požádáni, aby mimo jiné odpověděli na otázku:

Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) za posledních 7 dní)?  Porovnání odpovědí na tuto otázku ze září 20021 a listopadu 2022 vypadá takto: 

Na první pohled je zřejmé, že doporučení WHO (praktikovat v průměru nejméně 60 minut denně mírné až intenzivní, převážně aerobní, fyzické aktivity) nesplňuje převážná většina našich dětí!

Zároveň vidíme, a ani se tomu nelze divit, že data získaná v tak krátkém období 15 měsíců se nijak výrazně neliší a že všechny odchylky bychom mohli zařadit do oblasti přípustné statistické odchylky průzkumů (± 1,5 %). Při podrobnějším čtení grafu, ale nemůžeme nevidět sice zatím mírný, ale přesto jednoznačný trend, totiž, že aktivit, které jsou pro zdravý rozvoj mladé generace pozitivně podstatné, ubývá, a naopak se zvyšuje procento těch dětí, které nesplňují ani minimální doporučení WHO!


V uvedeném dokumentu WHO je mimo jiné konstatováno, že 80 % světové populace dospívajících je nedostatečně fyzicky aktivních. Při pohledu na tento graf nám bohužel nezbývá než konstatovat, že pokud jde o mladou generaci v České republice, má WHO neradostné, ale relevantní údaje.

Jak a kde získáváme vztah k pohybovým aktivitám?

Pohybu v životě našich dětí rychle ubývá!

Z lékařského pohledu je prokázáno, že nedostatečná fyzická aktivita lidí s sebou nese nadměrný výskyt celého spektra nemocí a také předčasných úmrtí. Míra našeho aktivního pohybu se však neprojevuje jen na našem zdraví, bez velké nadsázky se dá říct, že ovlivňuje celý náš život, a to od počátku do konce.

Nevím, jak vás, ale mě tedy uvedená fakta klidným nenechávají! Myslím, že tato situace nemůže být lhostejná nejen odpovědným rodičům, ale ani státu, pro který by měl být zdravý rozvoj občanů jednou z priorit.

Poznámka: k doporučenému omezení volného času stráveného sezením u obrazovek se dostaneme příště…

 Zdeněk Ertl

 

 

 Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?