Ladislav Petráš: Legitimní otázka

KOMENTÁŘ

Dne 13. ledna tohoto roku získala vláda P. Fialy důvěru poslanců Poslanecké sněmovny a převzala odpovědnost za řízení státu.

12. května 2022 - 08:00
Důvěru poslanců vláda získala, ale důvěru občanů ne. Jak je vidět, za necelé tři měsíce vládnutí se o to naše vláda ani nepokouší. Na občanech jí prostě nezáleží. Za svůj život jsem toho zažil dost, ale to, jak tato vláda realizuje své povinnosti vůči občanům ČR, to myslím nemá obdoby. Pojďme se podívat jen na ty nejzávažnější kauzy.

1. Podpora nacistické vlády na Ukrajině. Po zahájení agrese RF vůči Ukrajině se vláda ČR okamžitě, aniž by zvážila veškeré okolnosti, postavila za nacistickou vládu Ukrajiny. Proč používám pojem nacistická vláda? Jak jinak nazvat vládu, která do svých ozbrojených složek zařadila nacistické vojenské útvary (Azov, Pravý sektor, Galície, atd.). Vždyť i Sněmovna reprezentantů USA již v roce 2015 označila příslušníky jednotky Azov za „rasisty a neonacisty“ a zakázala americkým instruktorům tyto jednotky cvičit (1). Později sice své rozhodnutí změnila. Proč asi? Nabízí se paralela s nacistickým Německem ve třicátých – čtyřicátých letech, kdy americké banky financovaly chemický a zbrojní průmysl Německa. Proč asi?

Příslušníci těchto neonacistických vojenských jednotek se v roce 2014 aktivně podíleli na svržení legální vlády Ukrajiny a na masakrech rusky mluvících ukrajinských občanů. Ukrajinské vlády cílevědomě povzbuzovaly neonacistické nálady ve společnosti. K tomu využívaly jak „tradice“ Ukrajinské osvobozenecké armády a Banderovců z období 2. světové války (spolupracovaly s nacistickým Německem), tak záměrně podněcovaly národnostní nesnášenlivost vůči ruky mluvícím občanům Ukrajiny. Jazykový zákon stanovil jedinou úřední řeč – ukrajinštinu.

Neonacistické vojenské jednotky osm let cílevědomě vraždily rusky mluvící občany Ukrajiny zejména ve východní části Ukrajiny.

Těmto neonacistickým ozbrojeným silám Ukrajiny naše vláda posílá vojenskou výzbroj. Jak je to v souladu se základním dokumentem NATO, kde je stanoveno:

Článek 1
Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.


Svojí činností naše vláda porušuje svoji vlastní smlouvu s NATO!

Navíc, podíváme-li se do našeho Ústavního zákona:
Listina základních práv a svobod, Hlava třetí, čl. 25 (2), (2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
  a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
  b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
  c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.


To je přesný opak toho, co ukrajinská vláda udělala svým rusky mluvícím občanům. A naše vláda jim v tom pomáhá, i když vládní politici mají plná ústa lidských práv a svobod. Jak je prosazují? Jak jim můžeme důvěřovat?

2. Porušování Ústavy ČR.

a) Pobyt cizích vojsk na našem území
Dne 25. Února 2022 přijala vláda v režimu utajení usnesení č. 134 k návrhu na pobyt ozbrojených sil států Organizace Severoatlantické smlouvy na území ČR v souladu s aktivovanými předběžnými obrannými plány NATO.

Ústava ČR, Hlava druhá, čl. 43
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,

Usnesení vlády č. 134 ze dne 25. Února 2022 je evidentně v rozporu s Ústavou ČR, protože v žádném případě nejde o důvod ani podle písmene a) a už vůbec ne podle písmene b).

b. Porušování listiny základních práv a svobod
Listina základních práv a svobod (2) je součástí ústavního pořádku ČR. V oddílu druhém, stať Politická práva, čl. 17 je uvedeno:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.


Přesto vláda, po dohovoru se soukromou firmou Nic.cz (provozuje český Internet) zahájila vypínání některých vybraných serverů, které publikovaly širší spektrum názorů, zejména na příčiny, které vedly RF k zahájení válečné operace na území Ukrajiny. V současné době se jedná o několik desítek vypnutých serverů. To vše bez opory v zákoně.Sám ministr spravedlnosti P. Blažek, v rozhovoru ze dne 21. 3. 2022 pro Seznam Zprávy (3) uvedl, že se teprve připravuje zákon, který by tuto činnost umožnil.

Také premiér P. Fiala připustil, že rozhodnutí vlády k vypínání nepohodlných serverů je na hraně zákona, aniž by uvedl, kterého.

Případů, kdy se naše vláda pohybuje nejen mimo Zákony ČR, ale také svým jednáním porušuje Ústavu ČR je víc. Stačí si vzpomenout na některá opatření vlády vůči lidem, kteří se odmítli očkovat vakcínou proti covid-19 a jeho dalším mutacím. Z těchto našich občanů udělali lidi druhé kategorie, i když Ústava zaručuje všem občanům stejná práva.

Je také vhodné porovnat to, co současná vláda slíbila občanům ve svém Programovém prohlášení ze dne 6. 1. 2022 (4). Plní obsah tohoto dokumentu, nebo podvádí své občany?

Ale i na základě toho, co jsem zde napsal, lze položit některé legitimní otázky:
  • Hájí tato vláda zájmy občanů ČR?
  • Můžeme tuto vládu pokládat za vládu legitimní?
  • Je tato vláda důvěryhodná?

Podle mého názoru je načase, aby občané ČR hledali odpovědi na tyto základní otázky. Já osobně jsem dospěl k závěru, že je na čase vyslovit vládě nedůvěru. Vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně má vláda většinu, tak touto cestou to asi nepůjde. Také nemáme ústavní zákon o všeobecném referendu, takže i tato cesta není možná. To, co nám zbývá je občanská neposlušnost, masové demonstrace, odborové akce typu stávek a podobně.

Ladislav Petráš


(1) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/batalion-azov-usa-ukrajina-vycvik.A150612_093525_zahranicni_aha
(2) https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=1993&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9
(3) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-vypneme-dezinformacni-weby-chystame-k-tomu-zakon-planuje-ministr-194370 - dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=y7cgElBhBlP-202203210919&dop_id=194370&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
(4) https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-193547/

Anketa

Souhlasíte s tím, aby Česká republika i nadále dodávala zbraně na Ukrajinu?

Ano 4%
transparent.gif transparent.gif
Ne 41%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 4%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 51%
transparent.gif transparent.gif