ujep a OHK Chomutov: Spolupráce v oblasti životního prostředí

regiony

Memorandum o porozumění podepsaly dne 7. 11. 2023 Fakulta životního prostředí ujep a Okresní hospodářská komora Chomutov. Společně chtějí prohlubovat informovanost mladé generace o stavu životního prostředí a možnostech jeho ochrany.

ujep a OHK Chomutov: Spolupráce v oblasti životního prostředí
Zleva Pavel Krystyník a Jiří Dostál
13. listopadu 2023 - 07:00

Memorandum o porozumění navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu a zároveň na Memoranda Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Cílí na žáky a studenty základních, středních a vyšších odborných škol.

„Jde nám o nastartování či prohloubení angažovanosti mladých lidí od žákovského po studentský věk zajímat se o současný stav životního prostředí, možnosti jeho ochrany i aktuální trendy a pozitivní či negativní případy její udržitelnosti,“ vysvětluje Pavel Krystyník, proděkan pro vnější vztahy FŽP ujep.

Přivést mladé generaci relevantní informace o metodách a formách snižování zátěže životního prostředí za současného zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby v regionu je cílem i Okresní hospodářské komory v Chomutově. Společně s ujep tak chtějí spolupracovat a podporovat aktivity týkající se oblasti životního prostředí zejména v regionu Chomutovska a Ústeckého kraje.

Cílem této dohody (memoranda) je pomáhat vytvářet podmínky pro zlepšení povědomí o problematice reálného životního prostředí, zavádění nových inovativních technologií respektujících požadavky na ochranu životního prostření. Dále pak vytváření podmínek konstruktivní spolupráce mezi teoretickým pracovištěm a podnikatelskou praxí.

Konkrétními aktivitami, které podepsané memorandum deklaruje, jsou zejména společné mapování problémů životního prostředí severozápadních Čech a hledání i vytváření podmínek k jejich řešení, a současně vzájemné diskuze a kooperace při zpracování námětů projektů týkajících se životního prostředí regionu.ujep bude komoře poskytovat své informace a znalosti o životním prostředí a napomáhat jí při jednáních s partnery či institucemi. Komora bude zase studentům naší fakulty nápomocná při zajišťování odborné praxe studentů ve firmách a při zadávání diplomových a jiných prací
,“ doplňuje děkan fakulty Pavel Kuráň.

Společným závazkem podepisujících institucí je také prohlubovat zakotvení propagace energetických úspor, např. vodíkových technologií, jak pro jejich využívání, tak i pro výrobu ve spolupráci s Ústeckým krajem.

„Mnohé z těchto aktivit již naše fakulta životního prostředí realizuje řadu let, nyní dochází k jejich institucionálnímu zakotvení ve spolupráci s chomutovskou okresní hospodářskou komorou,“
upřesňuje děkan doc. Kuráň.
 
Aktivity, které plánujeme v rámci memoranda realizovat v oblasti práce s mladou generací, mohou probudit její zájem o celoživotní ochranu životního prostředí, což považujeme za perspektivní s ohledem na studijní obory, které jim v tomto směru může naše fakulta po dokončení střední školy nabídnout,“ uzavírá proděkan Krystyník.

Na Fakultě životního prostředí ujep lze v této oblasti studovat studijní programy:

  • bakalářské: Ochrana životního prostředí, Aplikovaná geoinformatika,
  • inženýrské: Technologie pro ochranu životního prostředí, Analytická chemie životního prostředí a toxikologie, Environmentální geoinformatika, Obnova krajiny.   

Ústeckénovinky.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí, ujep.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:ujep)


Anketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 16%
transparent.gif transparent.gif
Ne 69%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 15%
transparent.gif transparent.gif