Zdeněk Ertl: Jiří Kejval vyhlásil volby v rozporu s Olympijskou chartou

KOMENTÁŘ

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval svolal volby do orgánů ČOV na 24. května 2021.

28. dubna 2021 - 12:15

Je ale zřejmé, že proběhnou-li tyto volby tak, jak jsou připraveny, budou v rozporu s Olympijskou chartou.

Přitom i na webových stránkách ČOV je uvedeno: „Olympijská charta slouží jako základní dokument ústavního charakteru. Stanoví a připomíná základní principy a podstatné hodnoty olympismu. Definuje hlavní vzájemná práva a povinnosti tří hlavních složek olympijského hnutí, jmenovitě Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodních federací a Národních olympijských výborů, dále pak organizačních výborů olympijských her.“

V čem je problém? Olympijská charta jasně určuje, jaké musí (i může) být být složení výkonného orgánu jednotlivých národních olympijských výborů. Z ustanovení Olympijské charty, zejména z článku 28. Složení NOV, jasně vyplývá, že výkonný orgán musí být složený z více než jednoho zvoleného představitele. A v tom je „kámen úrazu“.

V legislativě ČR existují pouze dva spolkové orgány – nejvyšší a statutární. Přitom česká legislativa jednoznačně a konstantně ztotožňuje výkonný orgán se statutárním orgánem. Tato skutečnost je jasně uvedena v mnoha dohledatelných rozhodnutích Nejvyššího soudu.

V případě ČOV je nejvyšším orgánem Plénum ČOV, které volí Výkonný výbor ČOV a předsedu ČOV. Statutárním, a tedy automaticky i výkonným orgánem, je však podle Stanov ČOV pouze jediný člověk, tedy předseda.

Výkonný výbor ČOV není ani statutárním, ani nejvyšším orgánem, může být pouze na úrovni jakési komise či poradního sboru, a tedy bez jakýchkoli pravomocí a kompetencí. Vzhledem k výše uvedenému jsou současné volby pouhou karikaturou voleb, jakousi divnou hrou, při které jsou zvolení členové Výkonného výboru ČOV přesvědčováni o své důležitosti, přitom se ale stávají pouhými marionetami, které svá vahadla dobrovolně odevzdávají do rukou jediného loutkoherce, tedy předsedy ČOV Jiřího Kejvala.   Máte-li nyní obavy z dodržování demokratických principů v ČOV, uvažujete správně, protože např. i Ústavní soud konstatoval (nález sp. zn. II. ÚS 1969/2010), „že minimální standard vnitřní demokracie je nutné považovat (mimo jiné) také zákaz vůdcovského principu vedení“.

Dovolte mi ještě jedno poslední, „úsměvné“ konstatování. Kdybychom nadále připustili zcela jistě nezákonnou současnou praxi, tedy že předseda ČOV je jediným statutárním (a tedy zároveň výkonným) orgánem předseda ČOV, nemusely by se volby předsedy vůbec konat, jelikož v Olympijské chartě je jasné ustanovení (čl. 28, odst. 1.1), že členem výkonného orgánu národního olympijského výboru musí být, a to s hlasovacím právem, člen Mezinárodního olympijského výboru, což J. Kejval v současnosti je.

Nejen z těchto důvodů existují obavy o demokratičnost činnosti Českého olympijského výboru. Podobných nerespektování Olympijské charty je ale ve Stanovách Českého olympijského výboru více, lze je doložit a budou řešeny soudně.

Vraťme se ale na začátek, tedy k Olympijské chartě. Ta totiž jasně stanovuje, že příslušnost k olympijskému hnutí je podmíněna dodržováním Olympijské charty, národní olympijské výbory jsou ustanoveními Olympijské charty vázány a pod hrozbou významných sankcí povinny Olympijskou chartu dodržovat.

Zdeněk ErtlAnketa

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano 13%
transparent.gif transparent.gif
Ne 33%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 54%
transparent.gif transparent.gif