Svátek má: Michal

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Není sláva, jako sláva pane Kejvale

V Japonsku skončily letní olympijské hry, které byly naplánovány na rok 2020, ale kvůli covidové pandemii bylo možné je v okleštěné podobě uskutečnit až letos

Už dlouho před jejich začátkem jsem spolu s dalšími upozorňoval na nesoulad Stanov Českého olympijského výboru nejen s českou platnou legislativou, ale také s Olympijskou chartou (OCH). Ctím tradici, která velí dát během olympiády klid zbraním a volný průchod čestnému sportovnímu zápolení. Proto jsem i já na těch několik dnů odložil své zásadní připomínky k organizaci a fungování Českého olympijského výboru (ČOV) a společně s ostatními příznivci sportu jsem se zájmem sledoval průběh olympijských soutěží, těšil se z očekávaných i překvapivých úspěchů našich sportovců, ale zároveň vnitřně prožíval i nesplněné cíle a touhy některých našich reprezentantů.

Je dobré, že po sportovní stránce můžeme letošní olympiádu hodnotit jako úspěšnou, sportovci, kteří na olympiádě předvedli hodnotné výkony, oprávněně prožívají pocity štěstí, radosti a dobře odvedené práce, ale nepřijatelné praktiky Českého olympijského výboru to nevyřeší.

Jsem přesvědčen, že naši sportovci, a to nejen ti slavní a mezinárodně úspěšní, ale doopravdy všichni, si zaslouží, aby sportování u nás bylo férové, řídilo se platnými pravidly a samozřejmě odpovídalo mezinárodním úmluvám. Bohužel u spolku, který se tak často a okázale zaštiťuje značkou pěti spojených kruhů a který by měl jít příkladem, tomu tak není. Stanovy Českého olympijského výboru totiž jednoznačně odporují některým zásadním nařízením základního dokumentu Mezinárodního olympijského výboru – Olympijské charty, v jejíž prováděcích ustanoveních je jasně uvedeno, že „… existuje-li nějaký rozpor mezi stanovami národních olympijských výborů (tedy i ČOV) a Olympijskou chartou, rozhoduje Olympijská charta“.

Faktické vnitřní uspořádání ČOV nevyhovuje požadavkům OCH, ale ani vlastním stanovám, neboť mezi členy nejsou povinní členové (volení zástupci sportovců, kteří se zúčastnili olympijských her) a naopak jsou za členy považovány organizační složky bez právní subjektivity. OCH (ale také česká legislativa) např. nepřipouští, aby za členy ČOV byly pokládány i některé organizační složky státu atd., atd. Stanovy ČOV tak mají daleko k demokratičnosti, jelikož práva skutečných členů jsou porušována, a naopak členská práva mohou uplatňovat i nečlenové.  Dlouho jsem se domníval a věřil, že nejlepší cestou k nápravě pokřivených aktivit Českého olympijského výboru by měla být dohoda, pochopení a snaha o rychlou nápravu. Na všechny výzvy k ní však jediný statutární zástupce ČOV (mimochodem tento vůdcovský princip vedení národních olympijských výborů OCH také nepřipouští) Jiří Kejval nereaguje a arogantně je přehlíží.  

Proto není jiné cesty než sjednat nápravu formálními, procedurálními prostředky. U našich soudů již čeká na vyřízení několik žalob, které nepřípustné jednání a protizákonné fungování ČOV jasně a konkrétně pojmenovávají. Je známo, že Mezinárodní olympijský výbor má snahu velmi striktně dbát na čistotu olympijského hnutí ve světě. V nejbližší době se bude muset zaujmout jasné stanovisko ke všem praktikám ČOV, které jsou v příkrém rozporu s Olympijskou chartou. Pozitivní sportovní sláva našich sportovců bude, bohužel, na nějakou dobu nahrazena negativní „slávou“ ČOV, protože se i v mezinárodním měřítku ukáže, že český olympijský spolek není tak olympijský, jak by být měl. Při troše snahy a osobní pokory bylo možné zamést si pečlivě před vlastním prahem a celou nepříjemnou záležitost vyřešit s co nejmenšími ztrátami. Jiří Kejval je v současnosti dokonce členem MOV, o to více je nepochopitelné, že stále tvrdošíjně jakoukoli nápravu odmítá. Že by si ani on neuvědomoval, že není sláva jako sláva…?

Zdeněk Ertl


Je řešením krize demise současné vlády?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
27%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
32%