Jaroslav Salivar: Zachraň se, kdo můžeš! Policie ČR provedla sebehodnocení

KOMENTÁŘ

Ministr vnitra předložil vládě ČR materiál s názvem „Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 – 2020“.

5. února 2016 - 07:00
Materiál, chybně tučně na straně 3 označený za koncepci rozvoje policie (nejde totiž ani o koncepci ani o rozvoj), vypracovaný vedením PČR,  je natolik šokující, že je třeba některé pasáže  ocitovat doslovně, protože to, co o sobě píše současné policejní vedení, by o PČR neřekl ani největší nepřítel.

Je s podivem, že si takovýto materiál pan policejní prezident dovolí předložit ministrovi vnitra a celé vládě. Je zároveň s podivem, že takto popsaný stav PČR ani odbornou ani novinářskou veřejnost nijak nevzrušuje. I sebevětším laikům je přeci jasné, že popsané problémy a nefunkčnosti, byly-li by pravdivé, musí být především důsledkem špatného vedení ,řízení a organizace práce u policie a až podružně jistým, nikoli dramatickým, důsledkem nedostatku počtu příslušníků.

Ostatně samo vedení  policie uvádí, že k 1.4. 2015 disponovalo 40 142 příslušníky a 9375 občanskými zaměstnanci. To je nejen více, než ve většině ostatních civilizovaných zemí, ale významně více, než tomu bylo v posledních letech.

Přesto tento padesátitisícový sbor, slovy svých nejvyšších představitelů, o sobě hovoří takto (doslovné citace jsou uvedeny tučně):
 • Cizinecká policie nemůže při současných stavech garantovat bezproblémové zvládnutí tzv. migračních vln velkého rozsahu.
 • Již nyní policie nemá dostatek sil pro zajištění standardního fungování obvodních oddělení.
 • Police není schopna zajistit nepřetržitou dostupnost zásahových jednotek na území ČR v dojezdových časech do dvou hodin.
 • V práci služby (služba kriminálním policie a vyšetřování -SKPV) se projevují léta neřešené oblasti, zejména boj s finanční kriminalitou, policie na uvedenou oblast není adekvátně připravená, chybí personální, odborné i technické vybavení, stejně jako dostatečná mezinárodní spolupráce.
 • Přijetí dosavadní defenzivní strategie a její dopady vedly na úrovni útvarůSlužby kriminální policie a vyšetřování, zejména krajských, městských a obvodních ředitelství, k omezení  schopnosti „vyhledávání“ trestné činnosti a jejího prověřování ve všech aspektech. Současný stav je možno pojmenovat jako stav zpracování nápadu trestné činnosti, tedy přijetí podání od občanů a organizací.
 • Omezená schopnost služby kriminální policie a vyšetřování je v některých svých oblastech zejména odhalování a vyšetřování hospodářské trestné činnosti v rámci trestního řízení výrazně omezena (skutečně doslovná citace).
 • Latentní formy trestné činnosti, jejichž objasňování přísluší útvarům policie s územní působností, jsou tak odhalovány fakticky pouze v oblasti toxikomanie. Tento aspekt je pak paradoxně i jednou z příčin poklesu registrované kriminality (podtržený text je v tomto policejním „koncepčním“ materiálu uveden tučně).
 • Stejně tak je velmi omezena schopnost provádět v přiměřeném čase znalecká zkoumání v rámci pracovišť OKTE.
 • Výrazně je omezená schopnost a možnost specializace policistů SKPV z pohledu odbornosti nezbytné pro odhalování a vyšetřování jednotlivých forem trestné činnosti.
 • Stávající počty policistů již v současné době nepostačují pro plnění úkolů, které má SKPV za povinnost zajišťovat (aktivní odhalování, t.č. ve všech oblastech, operativní analýza, kriminální zpravodajství, zajistit v zákonných lhůtách provádění úkonů trestního řízení , atd., reakce na nové hrozby, pořizování nové techniky, odborné vzdělávání, mezinárodní spolupráce, atd.).
 • Na úrovni základních článků SKPV byla setřena specializace na jednotlivé druhy trestné činnosti z důvodu nutnosti zajistit zpracování nahlášené kriminality (údajně z důvodu nedostatku policistů).
 • Chybí tak odborníci nejen na závažnou hospodářskou, informační kriminalitu, ale i další oblasti odhalování a vyšetřování trestné činnosti shora uvedené.
 • VŠICHNI ZPRACOVÁVAJÍ  VŠECHNO ( poznámka č.8).
 • Zcela absentuje problematika průběžného vzdělávání specialistů v těchto oblastech (uvedeno v kap. 3. 5. Hospodářská kriminalita).
 • Nelze obsáhnout celou šíři páchání této trestné činnosti v reálném čase a potřebné kvalitě (podtržené je uvedeno v materiálu tučně). Početní stav policistů zařazených na odhalování a vyšetřování trestné činnosti hospodářského charakteru neumožňuje žádnou další činnost, mimo zpracování ohlášených podání, a to ve lhůtách, které nekorespondují se lhůtami uloženými zákonem, zejména pak zákonem o trestním řízení soudním.
 • I tento projekt (KOBRY) naráží na kapacitní možnosti zainteresovaných útvarů a je řešen ad hoc sestavováním pracovních týmů.

Dokonce nám policejní prezidium říká, a to za stavu, kdy disponuje více než čtyřiceti tisíci policistů, že pokud nebudou přijatá adekvátní personální opatření, může to vést až k narušení samotné podstaty demokratického systému a k podkopání ekonomických základů společnosti, která nebude schopná se účinně bránit.

 • Ke kyberkriminalitě PP uvádí, že v současné době není PČR schopná reagovat na sofistikovanější a technologicky náročné způsoby této trestné činnosti a zvyšování počtu případů této kriminality.
 • K drogové kriminalitě vedení policie uvádí – to, že se drogová trestná činnost aktuálně promítá do registrované kriminality cca 2%, vypovídá o silách a prostředcích vymáhání práva, nikoliv o reálném stavu drogové trestné činnosti a drogových trhů. Důkazem jsou doprovodné jevy jako sekundární drogová kriminalita i epidemiologické ukazatele.
 • Národní protidrogová centrála byla nucena rezignovat na systematické pokrytí operativní analýzy. Stejně tak není prostor pro adekvátní pokrytí nových forem páchání trestné činnosti, která doposud nebyla nijak řešena.
 • K analytické činnosti policie uvádí, že je velký počet nekompatibilních policejních systémů, ve kterých police ukládá informace a že v minulém období nebyly činěny žádné kroky k omezení těchto informačních systémů, stejně jako opatření pro zisk a následnou analytickou práci s informacemi z otevřených zdrojů. Absentují potřebné softwarové nástroje a vybavení(opravdu zajímavé zjištění poté, kdy PČR investovala do této oblasti několik miliard). Chybí sjednocení informací v rámci PČR, stejně jako jejich bezpečné sdílení s dalšími bezpečnostními sbory v rámci ČR.
 • K mezinárodní policejní spolupráci PP konstatuje, že v současnosti k ní policie přistupuje pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to především s ohledem na ekonomické, personální a technické možnosti. Děje se tak i přesto, že nutnost rozvoje v této oblasti s ohledem na vývoj bezpečnostní situace ve světě roste.
 • K vzdělávání police konstatuje, že současný počet policistů, kteří zajišťují služební přípravu a výcvik je nedostatečný a nelze dostatečně předávat potřebné dovednosti a znalosti pro plnění služebních úkolů.
 • Závěrem vedení policie uvádí, že policie překročila mez, za níž objektivně nemůže plnit úkoly dané právními předpisy v rozsahu a kvalitě dosud obvyklé.

Policie tedy konstatuje, že za stavu, kdy disponuje více než 40 tisíci policistů (což, jak také závěrem sama uvádí je na počet obyvatel výrazně více než třeba v Bavorsku či Rakousku a mnohde jinde),prostě v podstatě nefunguje, tedy ne tak, jak vyžadují české zákony, o české veřejnosti ani nemluvě. Navíc raději vůbec nezmiňuje, že na obdobné bezpečnostní problematice v ČR spolupracují další tisíce obecních strážníků za obecní peníze - proč taky, o žádnou koncepci nejde.  A proto nejde ani o žádné solidní, objektivně doložené argumenty, podpořené vývojem kriminality (dle statistik výrazně klesá, dle předložené „anti-koncepce“ zřejmě proto, že se jí nikdo nezabývá), kriminogenních faktorů, rizik, hrozeb, vývoje početních stavů, rozpočtu atd. O nic z toho nejde.

Jde o to přidat někam na něco 10 miliard a zvýšit počet policistů o 4000. Samozřejmě bez záruky, že když  stávajících 40142 policistů jako celek prostě nefunguje , tak 44 tisíc bude fungovat ideálně.  Policisté, ale i všichni občané ČR, si nepochybně zaslouží navýšení rozpočtu i početních stavů a lepší podmínky pro práci. Ale výhradně  v přesně definovaných, odůvodněných a doložených oblastech.  Tak, jak to popsala reforma Policie ČR už před 8 lety. Nikdo nepochybuje o tom, že ministři John či Kubice žádnou reformu nenaplňovali a byla to fatální chyba. To však byla chyba jejich, nikoli vlastní, skutečně koncepční, reformy.

Co si však policisté (a ani občané) rozhodně nezaslouží, je policejní vedení, které vedle policejních hymen, nových hvězdiček, placek kriminalistů (které výborně vysoutěžená prapodivná firma ani včas nedodala) či generálských kožených bund, pouze krátkozrace plive do vlastních řad. To je opravdu slabý argument zejména pro ty, kteří mají ze svých daní poskytnout dalších deset miliard. A co je nejhorší - abnormálně slabý důvod pro ty, kteří mají být na svoji policii, která by měla pomáhat a chránit, opravdu pyšní.

Vážení páni poslanci a poslankyně, kteří tak aktivně vystupují vždy, když jde nejen o posilování rozpočtu, ale zejména kompetencí bezpečnostních složek, by měli v první řadě posuzovat, co tyto složky se stávajícími rozpočty dělají, a jak stávající, převážně dostatečně široké, kompetence využívají. Ale je zřejmé, a je to velká škoda, že takto, většinově neuvažují.

Jaroslav Salivar


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?