Cyklostezka Chrást – Bukovec už slouží cyklistům i pěším turistům

regiony

Plzeňský kraj v uplynulém týdnu slavnostně otevřel nově dokončenou cyklostezku Bukovec – Chrást. Nový úsek stezky v úseku Bukovec – Chrást je dlouhý 4,8 kilometrů a vede na bývalém železničním tělese nyní již opuštěné železniční trati č. 170 Praha – Plzeň.

Cyklostezka Chrást – Bukovec už slouží cyklistům i pěším turistům
Cyklostezka Chrást - Bukovec
28. května 2024 - 07:00

Celková délka úpravy cyklostezky však činí 5,8 kilometrů, neboť je do ní započítán i úsek Chlumek – Bukovec, jehož délka činí téměř jeden kilometr. Cyklostezka je napojena na okolní komunikace a jsou na ní zřízeny odpočívky vybavené mobiliářem, jako jsou lavičky nebo stoly.

Investorem stavby nové cyklostezky je Plzeňský kraj, který stavbu zajišťoval prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK), zhotovitelem je společnost ROADFIN STAVBY, s.r.o. Celkové stavební náklady stavby činí 36 mil. Kč s DPH. Plzeňský kraj cyklostezku postavil s pomocí dotace EU, konkrétně z 66. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – specifický cíl 6.1 (ITI), a to ve výši 70 % uznatelných nákladů, dalších 15 % je hrazeno ze státního rozpočtu a zbylých 15 % z rozpočtu Plzeňského kraje.
 
„Je to projekt, který jsme dlouhodobě připravovali. Jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo dotáhnout do konce, protože jednání se Správou železnic nebyla příliš  jednoduchá. Řešilo se, co s kolejemi, kdo si je vezme, kdo je zaplatí atd. Laicky a stavebně to vypadalo jako jednoduchá stavba, ale právně to bylo takříkajíc na dlouhé lokte. Proto jsem rád, že se nám to podařilo vybojovat a že se podaří propojit cyklostezku až do Plzně a do Štruncových sadů, kde se cyklostezky  setkávají,“  připomněl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Plzeňský kraj musel nakonec podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka vyvinout velké úsilí, jak svého cíle dosáhnout. „Stalo se tak po zhruba třech letech dlouhých jednání, kdy jsme nakonec docílili bezúplatného převodu pozemků a vlastního železničního tělesa od Správy železnic na Plzeňský kraj. Nakonec o něm k jeho složitosti a výši finančních nároků musela rozhodnout česká vláda,“ upřesnil Pavel Čížek.  

Práce na cyklostezce byly zahájeny začátkem února 2024. „Začaly likvidací náletových dřevin v celé trase budoucí cyklostezky a kolem mostních objektů. Po odplevelení trasy následovalo přerovnání štěrkové vrstvy pro následné položení konstrukčních a asfaltových vrstev, které se pokládaly v průběhu dubna. Současně probíhaly sanační práce na mostních objektech, budovaly se odpočívky, sjezdy k přilehlým nemovitostem a připojení na stávající cesty,“ popsal postup stavebních prací náměstek P. Čížek. Termín dokončení stavebních prací byl stanoven na květen 2024.

Cyklostezka Bukovec – Chrást navazuje v Bukovci na cyklotrasu č. 3 Klubu českých turistů (KČT), dále trasa vede městskou částí Bukovec, kde se nachází vlevo podél bývalé trati zástavba rodinných domů. V těchto místech je vybudována železobetonová opěrná zeď u paty svahu v délce 35,5 metru, která navazuje na dosavadní zeď. Dále trasa přechází levým obloukem dva mosty a směřuje k obci Chrást. Součástí projektu jsou i opravy všech mostních objektů na trase. Byly na nich provedeny opravy říms, nosných konstrukcí, kamenného zdiva a osazeno nové zábradlí.

V kilometru 0,45 je vybudováno napojení na naučnou stezku Zábělá. Následuje rovný úsek s odpočívkou na pravé straně cyklostezky. Povrch odpočívek je zbudován z betonové dlažby přírodní barvy a odpočívky jsou vybaveny mobiliářem. Jsou zde stoly s lavicemi, stojany na kola a odpadkové koše. Po krátkém levém oblouku následuje dlouhý úsek na pravém břehu řeky Berounky. Na tomto úseku lze nalézt dvě napojení trasy na naučnou stezku Zábělá, dva mosty a tři odpočívky. U poslední z nich je zároveň realizováno napojení lesní cesty.

Povrch cyklostezky je asfaltový s šířkou 3,5 metru. Krajnice jsou široké 0,25 metru. V km 3,1 se trasa cyklostezky pravým obloukem odklání směrem k obci Chrást. Na konci, v obci Chrást, navazuje stezka na účelovou komunikaci v délce 220 metrů, která byla opravena a rozšířena o výhybny. Účelová komunikace se napojuje do místní komunikace a dále na silnici II/180, po které vede cyklotrasa 2153 Cheznovice – Chrást.

„Z hlediska směrového a výškového vedení je společná stezka vhodná i pro méně zdatné cyklisty a pro využití rodin s dětmi. Důležitá je tím, že má částečně městský charakter. Vede do obce Chrást a dále až směrem na Radnice jako mezinárodní cyklostezka CT 3. Takže se v ní kombinuje městský charakter s rekreační funkcí, a zároveň je hlavní dopravní páteřní cyklostezkou do oblasti Radnicka. Tam jsou obce propojené cyklostezkami, jsou zde pumptracky dotované Plzeňským krajem, v obecních lesích jsou cyklotraily. Prostě se již dlouhodobě snažíme, aby právě oblast Radnicka byla ukázkovým střediskem cyklistiky nejen v našem kraji, ale i v republice,“ upozornil náměstek hejtmana P. Čížek.

„Vybudování této cyklostezky má pro nás obrovský význam. Lidé se budou dopravovat do krajského města Plzně za prací, kulturou, nákupy, sportem, příjemným lesem bez dopravních prostředků, které znečišťují okolní ovzduší. Krásná procházka nebo projížďka na kole s možností odpočinku přímo v lese je lákavou nabídkou pro nás všechny i pro ostatní nejbližší obce Dýšina, Kyšice, Smědčice, Bušovice, Dolany, Druztová. Jejich obyvatelé vítají tuto možnost a cyklostezku také určitě plně využijí,“  prohlásil starosta Chrástu Ladislav Bohuslav. „Dovolte mi tímto, abych za vybudování cyklostezky Bukovec-Chrást poděkoval všem, kdo se podílel na její přípravě, projektování a zhotovení, zvláště pak za spolufinancování Evropské unii, Ministerstvu pro místní rozvoj a Plzeňskému kraji,“ dodal.

Závěrem náměstek hejtmana Pavel Čížek připomněl, že společná stezka pro chodce a cyklisty vedoucí z Chrástu do Bukovce bude v další 3. etapě výstavby prodloužena ve směru na Plzeň -Doubravku. „Tuto etapu však již zajišťuje Statutární město Plzeň,“ upřesnil.

„Jsem rád, že se Plzeňský kraj svými investicemi podílí na rozvoji krajské metropole. Hejtmanství na celém projektu cyklostezky odvedlo velký kus práce a já pevně věřím, že Plzeňané novou trasu ocení a budou ji hojně využívat. Město chystá řadu projektů, které na krajskou investici navazují nebo teprve navážou,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje už z IROP získala podporu přesahující 3,3 miliardy korun na 21 svých projektů. Další tři jsou aktuálně ve schvalovacím procesu Centra pro regionální rozvoj České republiky, které projekty IROP administruje a dozoruje.„S pomocí IROP I (2014-2020) se v Česku vybudovalo 345 km cyklostezek, z nichž 24 km připadá na Plzeňský kraj. V aktuálním období (IROP II) už administrujeme dalších 20 projektů na podporu specializované cyklistické infrastruktury, tedy budování komunikací a odpočivadel pro cyklisty či míst pro parkování kol,“ upřesňuje Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské pobočky Centra pro regionální rozvoj.

Plzeňskénovinky.cz informovala Helena Frintová za Krajský úřad Plzeňského kraje.

(jv,plzenskenovinky.cz,foto:kú)


Anketa

Kdo by měl být novým českým eurokomisařem?