Jiřická nádrž v Novohradských horách dostane efektivnější ochranu

regiony

Jiřická nádrž v Novohradských horách dostane efektivnější ochranu, slíbil jihočeský hejtman vědcům.

Jiřická nádrž v Novohradských horách dostane efektivnější ochranu
Jiřická nádrž v Novohradských horách
20. září 2023 - 07:30

Schůzka jihočeského hejtmana Martina Kuby s vědci z Biologického centra Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří v červnu předali na Jihočeský kraj výsledky petice za ochranu Jiřické nádrže v Novohradských horách s více než dvěma tisíci podpisy, přinesla ovoce. Odborníci se s vedením kraje shodli na tom, že tato rašelinná nádrž, pocházející z roku 1774, potřebuje efektivnější status ochrany. 

Jak hejtman sdělil, odbor životního prostředí kraje má v plánu zahájit práce na přípravu vyhlášení Jiřické nádrže formou samostatné zvláštní územní ochrany. Reálný předpoklad vyhlášení zvláště chráněného území je do tří let. S tím souvisí i nastavení nového způsobu hospodaření, odpovídající moderním požadavkům na péči o chráněná území. To je důležité nejen pro zachování přírodní rozmanitosti a vzácných druhů živočichů v srdci Novohradských hor, zachování krajinného rázu a prostupnosti a přístupnosti krajiny, ale také pro udržení vysoké kvality pitné vody pro Českobudějovicko, protože jde o území v povodí vodárenské nádrže Římov.

Velké obavy o osud této nádrže s charakterem přírodního horského jezera mají jihočeští hydrobiologové kvůli komerčním aktivitám soukromého vlastníka, který v Jiřické nádrži provozuje rekreační rybolov a vysazuje pro horský ekosystém zcela nevhodné, nepůvodní a nežádoucí druhy ryb. Následkem tohoto nepřiměřeného rybářského využití dochází k ničení přírodních hodnot této unikátní lokality, včetně pustošení vzácných živočichů, jako jsou obojživelníci či ohrožené střevle potoční.

Ve své petici adresované zastupitelům a hejtmanovi Jihočeského kraje odborníci původně požadovali, aby byla Jiřická nádrž zahrnuta do území nově vyhlášené Přírodní památky Pohoří na Šumavě. K tomu však nedojde.

„Vyjasnili jsme si, že z procesních důvodů je velmi problematické do této přírodní památky nyní nádrž zařadit. Nicméně mezi námi panuje jednoznačná shoda na tom, že Jiřická nádrž a její bezprostřední okolí má mít efektivnější statut ochrany a že se na tom bude pracovat,“ říká ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer. 

Lepší úroveň ochrany, ať se bude jednat o přírodní památku, území se statutem ochrany vod či jiné, by se měla vyhlásit do tří let. Ve hře také zůstává vyhlášení chráněné krajinné oblasti, zmínil jihočeský hejtman.

Hospodaření v Jiřické nádrži, ale i v dalších horských nádržích v Novohradských horách má zásadní vliv na kvalitu pitné vody z nádrže Římov

Kromě toho, že Jiřická nádrž hostí vzácné a chráněné druhy a jako centrální vodní prvek území je důležitá pro okolní rašeliniště udržováním vysokého stavu podzemní vody, hraje také významnou roli v povodí římovské nádrže. Jednou z hlavních priorit kraje tak zůstává zachovat vysokou kvalitu pitné vody. Vodní toky z oblasti Přírodního parku Novohradské hory totiž reprezentují 60 % objemu vody přitékající do nádrže Římov, a je proto nutné sledovat a chránit i další horské nádrže z tohoto území. Jiřická nádrž tak představuje první precedens v tomto úsilí.

„Dohodli jsme se na tom, že budeme s krajem úzce spolupracovat. Aktuálně připravíme návrh na složení rybí obsádky a vhodného hospodaření na Jiřické nádrži,“ říká Jiří Peterka, ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR. 

Dalším krokem by měla být podrobná inventarizace druhů rostlin a živočichů, které jsou v prostředí Jiřické nádrže a okolí. Odborníci se také zúčastní plánované schůzky se starosty obcí s rozšířenou působností z Novohradska, kde se bude řešit, jak co nejlépe chránit zdroje v celém povodí vodárenské nádrže Římov. Panuje shoda, že je velmi žádoucí nově zahrnout i určitá režimová opatření v horní části povodí nádrže Římov, která budou limitovat eutrofizaci nádrží a toků v této oblasti.Spolupráce Jihočeského kraje s českobudějovickými vědci bude dále směřovat i k dalším inovacím. „Slíbili jsme si, že budeme připravovat společné projekty do žádostí o granty s tematikou udržení kvalitní pitné vody. Cílíme na inovativní metody monitoringu povodí, abychom mohli předcházet následkům extrémních jevů, jako jsou povodně či sucha, na kvalitu vody. Budeme cílit i na to, abychom včas vysledovali nečekané události, jako je například intenzivní vnos živin do části povodí, třeba rybníka, a kraj tak mohl bezprostředně řešit problémové uživatele,“ vysvětluje Jiří Peterka.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Daniela Procházková za Biologické centrum AV ČR.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:p.znachor,bcavčr)


Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif