Svátek má: Artur

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Kouřové clony Kateřiny Valachové

O lhaní Kateřiny Valachové, kterým se snaží zakrýt své manažerské selhání ve funkci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, a to zejména v oblasti podpory sportu....

...jsem v nedávné minulosti napsal již řadu statí, ve kterých ji na základě nezvratných důkazů ze lhaní prokazatelně usvědčuji.

Zatímco všude ve vyspělých demokraciích je pro politika lhaní naprosto diskvalifikujícím jednáním a v některých je i trestným činem, Valachová je při obhajování svých neobhajitelných kroků, z nichž řada opravdu zavání porušováním paragrafů trestního zákoníku a naplňováním skutkových podstat hned několika trestných činů, používá jako housky na krámě.

Až dosud lhala jen proto, aby překřičela kritiky svých vlastních selhání, její tisková konference z minulého týdne k okolnostem přidělení mimořádné dotace „hodné zvláštního zřetele“ ve výši 76 mil. Kč ČOV však překročila všechny meze politické etiky, protože se neuvěřitelným lhaním snaží mediálně očistit od jednání, které velmi a velmi pravděpodobně naplňuje všechny znaky dotačního podvodu.   

Její lhaní je o to nechutnější, že si za rukojmí svých čachrů bere české olympioniky, včetně nejúspěšnější Ester Ledecké s tím, že dle ní by bez mimořádné dotace ČOV by na olympiádu nejspíš ani neodletěli. A smutné je, že ji v jejích nesmyslech, nepravdách a ubohých politických žvástech podporuje ten, který by měl čistotu olympijských myšlenek chránit nejvíc – předseda ČOV a člen MOV Jiří Kejval, kterého z velmi prostoduchého lhaní usvědčuje samotná zpráva o hospodaření ČOV za rok 2017.    

Valachová se obhajuje mimo jiné tím, že v případě financování ČOV zázračně procitla v momentu, kdy zcela oprávněně podala demisi, jako člověk, zodpovědný za selhání úředníků MŠMT při přidělování dotací na rok 2017, které jsou hlavní příčinou policejního šetření financování sportu a následného nesmyslného obvinění některých sportovních funkcionářů a organizací, kteří se jen v souladu s Koncepcí podpory rozvoje sportu SPORT 2025 pokoušeli selhání úředníků z pozice poradních orgánů MŠMT napravit. Ze všeho nejvíc však nesmyslná mimořádná dotace mimo programy a také mimo jakákoli pravidla pro ČOV byla „úplatkem“ za podporu ČOV v její snaze zůstat na MŠMT i poté, co podala (nedobrovolně) demisi a od řady institucí vyžadovala podporu, aby měla záminku svou demisi odvolat. Ostatně důkazem může být tiskovka na MŠMT ze dne 12. 5., kde jí dva nejvyšší představitelé ČOV vyjádřili podporu a vyzvali tehdejšího premiéra Sobotku, aby její demisi nepřijímal. „Myslíme si, že principy a systém rozdělování dotací, jak byly nastaveny paní ministryní, jsou správné,“ řekl Kejval, aby vzápětí požádal Valachovou o přidělení mimořádné dotace pro ČOV, protože „úředníci“ udělali chybu v rozdělování dotací z programu I v neprospěch ČOV.

Na citované tiskovce 6. 9 2018 se Valachová dopustila nejméně devíti prokazatelných lží:

1. lež první:

 • Valachová zdůvodňovala mimořádnou dotaci ČOV tím, že úředníci udělali v programu I, ze kterého se financuje příprava sportovní reprezentace, chybu tím, že z tohoto programu vyřadili ČOV. Paní ministryně tak trochu „zapomněla“, že pravidla tohoto programu schvalovala osobně ona, a to dne 1. listopadu 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016.
 • Valachová rovněž osobně schválila rozdělení prostředků mezi sportovní svazy ve výši téměř 2 mld. Kč a podmínky použití dotace v programu I, II a pro Resortní sportovní centra pro podporu reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích Jedná se zejména o OH, Evropské olympijské festivaly mládeže (dále jen „EYOF“) a Olympijské hry mládeže (dále jen „YOG“), mezinárodní soutěže pod patronací MOV a Evropských olympijských výborů a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže,s tím, že za každé sportovní odvětví může podat žádost pouze jeden žadatel. (pokud tedy tuto dotaci až do výše 100% čerpaly svazy, které na rozdíl od ČOV přípravu reprezentace a vše, co s tím souvisí, včetně lékařského zabezpečení zajišťovaly, nemůže ji duplicitně na stejné účely čerpat ČOV)
 • úředníci tedy neudělali chybu, když vyřadili ČOV z programu I na podporu sportovní reprezentace a prostředky bez přerozdělování na půdě ČOV přidělily rovnou konečným spotřebitelům, tj. sportovním svazům, neboť podle Stanov ČOV, článek II., bod 2. 11. ČOV plní ve spolupráci se sportovními a dalšími subjekty specifické úkoly při přípravě a zajišťování účasti výpravy na olympijských hrách a na regionálních, kontinentálních a světových sportovních soutěžích organizovaných ve více sportovních odvětvích pod patronací MOV, utváří, organizačně zabezpečuje a vede svou delegaci na OH a rozhoduje o přihláškách sportovců navržených příslušnými národními federacemi. NOV tedy nefinancují, ale organizují účast sportovců příslušné země na OH.

2. lež druhá:

 • Valachová na tiskovce 6. 9. prohlásila, že: „Hrozilo, že příprava olympioniků neproběhne tak, jak má, a bude ohrožena naše účast na olympiádě a bez mimořádné dotace ČOV by naši olympionici a olympioničky na zimní olympiádu v roce 2018 neodjeli. Mimo jiné tvrdila: „Jednalo se o speciální podporu skrze Český olympijský výbor. Jsou to speciální peníze na olympiádu,““ Toto tvrzení je naprosto absurdní.
 • Ze lži ji usvědčuje především dokumentace čerpání dotace v programu I sportovními svazy (viz výše), které dostaly dostatek prostředků nejen na přípravu, ale i na finanční zajištění účasti našich sportovců na ZOH. Ale i to, že ČOV nemá navíc vlastní sportoviště, trenéry ani jiné prostředky a podmínky k zajištění sportovní přípravy sportovců, včetně zdravotního zabezpečení atd., a účast reprezentace na OH dle vlastních Stanov zabezpečuje toliko organizačně, nikoli finančně. A svazy měly na finanční zajištění přípravy i účasti sportovců na ZOH prostředků dostatek a včas. A do doby podání demise Valachové neměl nikdo pochyby o tom, že by byla příprava i účast sportovců na ZOH jakkoli ohrožena.
 • Rozhodnutím o mimořádné dotaci tak mimo jiné rozhodla o duplicitním přidělení (v rozporu s dotačními pravidly, které sama schválila) prostředků pro ČOV na výdaje, které již na stejné účely byly přiděleny sportovním svazům, a to navíc s tím, že prostředky má ČOV použít prostřednictvím vybraných sportovních svazů. Takže díky chybnému rozhodnutí Valachové přidělilo MŠMT dvakrát částku na ten samý účel, čímž byla státnímu rozpočtu způsobena škoda 76 mil. Kč, za kterou nese odpovědnost jenom a jenom prolhaná Valachová.


3. lež třetí:

 • Valachové, ale i předseda ČOV Kejvala, který ji logicky jako spoluviník možného dotačního podvodu obhajuje, tvrdila, že bez mimořádné dotace 76 mil. Kč by český tým na ZOH v Koreji neodjel. To je naprosto kardinální lež, o čemž svědčí i čerpání mimořádné dotace v roce 2017:
 • - na zajištění účasti na ZOH                                                                14,0 mil. Kč
 • - na zajištění přípravy sportovců v zimních sportech                            6,3 mil. Kč,
 • tj. celkem jenom 20,3 mil. Kč, přičemž 7. 3. 2017 si ČOV na základě rozhodnutí VV ČOV převedl na svůj účet zbylé nerozdělené prostředky z loterijních asignací z roku 2016, a to ve výši 25,5 mil. Kč a žádnou, natož mimořádnou dotaci nepotřeboval.

Další výdaje byly hrazeny z jiných zdrojů (ČO, a.s., stipendia MOV) nebo se ZOH bezprostředně nesouvisí, jejich čerpání je duplicitní s čerpáním v programu I, anebo byly čerpány zcela neoprávněně (např. 12 mil. na výdaje za zdravotnické spolky, které neposkytují, ale zprostředkovávají, zdravotní péči pro sportovce, kteří ji však mají bez prostředníků zajištěnu a hrazenu cestou sportovních svazů, atd. Nutno dodat, že tyto všechny skutečnosti ve své žádosti ČOV zatajil a navíc  v rozporu s realitou žádal ČOV přidělit mimořádnou dotaci ve výši 83 mil. Kč,čímž uvedl s cílem získat co nejvyšší dotaci nepravdivé údaje, což dotační pravidla  hodnotí jako možný dotační podvod dle § 212 TZ.

4. lež čtvrtá:

 • Valachová na zmíněné tiskové konferenci tvrdila, že obdobnou částku obdržel ČOV i v letech 2016 a 2018. Zapomněla však dodat, že léta 2016 a 2018 byla na rozdíl od roku 2017 tzv. olympijská léta, kdy se konají olympiády a výdaje na zajištění účasti sportovců na olympiádě a další s tím související výdaje jsou podstatně vyšší, než v tzv. neolympijských letech, kam patří právě rok 2017. Navíc záměrně neuvedla, že v letech 2016 a 2018 MŠMT přidělil dotaci ČOV, nikoli správně sportovním svazům a ČOV tuto dotaci dle vlastní libovůle a dostatečné kontroly netransparentně přerozděloval vybraným sportovním svazům.
 • Relevantní porovnání celkové dotace ČOV, včetně mimořádné, v roce 2017 je srovnání s předolympijskými lety 2013, kdy dostal ČOV celkem 80 mil. Kč a 2015, kdy obdržel 89 mil. Kč. V roce 2017, především díky nesmyslné mimořádné dotaci však ČOV obdržel dotaci 150 mil. Kč, tedy téměř dvojnásobek. Toto je mj. důkaz další lži Jiřího Kejvala ve snaze Valachovou v oprávněnosti udělení mimořádné dotace podpořit, když tvrdil, že: „Suma v roce 2017 tedy nebyla nad rámec dlouhodobých každoročních dotací.“ Měl by se naučit počítat.

 5. lež pátá:

 • Valachová na TK také uvedla, že pro přidělení mimořádné dotace ČOV se rozhodla neboť: „ČOV byl v roce 2017 v nejkritičtější situaci z celého sportovního hnutí“. To je naprosto absurdní lež. Zatímco ČOV si už v březnu 2017 přidělil z nerozdělených prostředků z loterijních asignací za rok 2016, které byly původně určeny pro svazy a kluby, na základě rozhodnutí VV ČOV 25, 5 mil. Kč pro vlastní účely. V té době od MŠMT nedostaly ani korunu všechny ostatní sportovní organizace, řada sportovních svazů, která neobdržela dotaci na sportovní reprezentaci a všechny sportovní kluby v zemi a nedostaly je ani do poloviny roku 2017 a mnohé dokonce ani do konce září 2017.
 • ČOV navíc na rozdíl od všech ostatních sportovních organizací v zemi stejně jako každý rok obdržel dotaci z MOV či EU ve výši 15,7 mil. Kč a zejména příspěvky za poskytování možnosti nakládání s olympijskými symboly, k nimž má exkluzivitu danou zákonem, ať už cestou České olympijské, a. s. či mimo ni v řádu desítek milionů Kč. A k tomu je nutno připočíst i částku 18 mil. Kč, které dostal ČOV navíc oproti vlastnímu rozpočtu z nového rozdělení programu III., rozpočtoval 50 mil. Kč a dostal 68 mil. Kč.

6. lež šestá:

 • Valachová na TK předložila písemný materiál, který vydávala za usnesení z jednání Národní rady pro sport, která se dle ní měla usnést dne 12. 5. 2017 na tom, že má vyřešit účast na zimní olympiádě formou mimořádné dotace ČOV při dodržení všech pravidel. I někteří novináři si všimli, že v předloženém dokumentu se o ČOV však vůbec nehovoří.
 • Jako bývalý tajemník Komory regionů Národní rady pro sport však vím naprosto pozitivně, že Národní rada pro sport nikdy nehlasovala, nikdy nepřijímala žádná usnesení a z jednání se nepořizoval oficiální zápis, který by byl některým z účastníků ověřován a následně členům Národní rady zasílán. Ani já, ani řada dalších členů Národní rady pro sport (zástupců jiných organizací než ČOV) tento dokument nikdy neobdržela, stejně jako zápisy ze všech ostatních Národních rad pro sport. Mám tedy velmi závažné podezření, že dokument, který Valachová předložila novinářům je dodatečně vyrobené a nikým neověřené falzum.
 •      Dovedu si představit, že pravost dokumentu potvrdí Jiří Kejval nebo některý jiný z funkcionářů ČOV a členů Národní rady pro sport, ale v takovém případě se dopustí stejného podvodu, jako Valachová. Ne náhodou si Valachová sestavovala Národní radu pro sport k obrazu svému, když z 24 členů rady bylo kromě ní pět státních úředníků, 16 funkcionářů ČOV a jeho komisí a jen dva zástupci sportovní veřejnosti.

7. lež sedmá:

Valachová na TK rovněž novinářům sdělila, že tento dokument projednala i vláda. I toto tvrzení je nehorázná, grandiózní lež. Na 19. zasedání vlády dne 9. 5. 2017 byl původně zařazen bod Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 – 2019, čj. 332/18, který však byl bez dalšího z programu stažen a vůbec se neprojednával, a to ani na dalších zasedáních vlády 15., 22. ani 31. 5. 2017. Na těchto jednáních se vůbec neprojednával žádný dokument, týkající se zajištění financování přípravy a účasti sportovní reprezentace na ZOH a už vůbec ne, týkající se mimořádné dotace mimo programy pro ČOV.

8. lež osmá:

 • Valachová na TK tvrdila, že mimořádná dotace, hodná zvláštního zřetele, ve výši 76 milionů Kč byla ČOV přidělena při dodržení všech pravidel. I toto tvrzení je lživé. Valachová porušila dotační pravidla, která sama schválila 1. 11. 2016, v rozhodnutí o přidělení dotace je porušeno hned několik článků jejího Výnosu č. 23/2016 z 9. 11. 2016, ve kterém udělila i výjimky oproti pravidlům stanoveným Výnosem, samotné přidělení mimořádné dotace je v rozporu se Zákonem o podpoře sportu.
 • V rozhodnutí č. 502017-002 ze dne 17. 7. 2018, kterým jsou specifikovány způsob a podmínky použití dotace, které vydal tehdy pověřený náměstek pro řízení sekce sportu, je ČOV při čerpání mimořádné dotace udělena řada výjimek, k jejichž povolení však nebyl oprávněn a toto rozhodnutí je tudíž nezákonné a ČOV čerpal prostředky z mimořádné dotace v rozporu se stanovenými pravidly.

9. lež devátá:

Valachová také sdělila, že na LOH v Riu de Janeiro s ní v delegaci mimo oficiální pozvání MOV odjely dvě úřednice (Kratochvílová a Prudíková). Kromě toho, že nesdělila, na čí náklady na LOH obě úřednice odjely, tvrdila, že ani jedna z nich neměla podle ní nic společného s dotacemi. Přitom věděla už v době konání LOH, že Kratochvílová bude bezprostředně po návratu z LOH jmenována náměstkyní pro sport a že Prudíková působila a působí v pozici legislativní náměstkyně, která zodpovídala za tvorbu veškerých legislativních norem, týkajících se právě způsobu rozdělování dotací, včetně těch, které zvýhodňovaly ČOV oproti ostatním sportovním organizacím. Tedy další lež.

To, že Valachová je sedmilhář, je po celou dobu jejího působení v politice veřejným tajemstvím, nicméně jsem pevně přesvědčen, že svými lživými výroky na tiskové konferenci dne 6. 9. 2018 překročila všechny meze serióznosti, porušila všechna pravidla vystupování politika a veškerou míru slušnosti, zejména potom v bodech 7. a 8.

Nejenže se nesmyslnými výmysly snažila zakrýt své vlastní selhání při přidělení mimořádné dotace, které prošetřuje Policie ČR, ale činila tak výroky krajně zavrženíhodnými, které ji jednoznačně diskvalifikují pro její další působení v politice.

Je teď na vedení ČSSD, jestli ji nechá dále pustošit zbytky voličské důvěry vůči ČSSD, anebo jí ukáže dveře. Dříve, než tak učiní Policie ČR.

 Michal Kraus


Domníváte se, že nás vláda svými výroky žene do válečného konfliktu s Ruskem?

Ano
transparent.gif transparent.gif
37%
Ne
transparent.gif transparent.gif
32%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
31%