Kvůli kůrovcové kalamitě narostl počet zvěře

regiony

Tradiční jarní sčítání zvěře se letos na Vysočině uskutečnilo 4.února a výsledky sčítání jsou pak využívány pro následné plánování lovu zvěře.

Kvůli kůrovcové kalamitě narostl počet zvěře
Ilustrační foto
6. června 2023 - 11:00

Naplánovaný odlov zvěře odráží celou řadu faktorů. Lov je třeba nastavit tak, aby na jedné straně nedošlo ke snížení konkrétního druhu zvěře pod akceptovatelné počty, na druhé straně aby nedocházelo k přemnožení zvěře nad celospolečensky přijatelnou úroveň, kdy dochází k výraznému poškozování lesních i polních porostů.
 
Dynamika přístupu k jednotlivým druhům zvěře může být opravdu veliká. To lze doložit například na kormoránu velkém. Tento druh donedávna výrazně chráněn podle zákona o ochraně přírody a krajiny dosáhl takové populační hustoty, že jeho lov je dotačně podporován. K nárůstu početních stavů dochází však i u další zvěře. Kromě ustálených stavů srnčí zvěře rostou počty téměř veškeré spárkaté zvěře.

„Růst početních stavů značné části spárkaté zvěře pozorujeme a budeme moci pozorovat, nově i v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Obrovské plochy holin postupně zarůstají trávou, náletovými dřevinami a keři a poskytují zvěři jednak vhodné podmínky pro kryt, zároveň oproti dříve neúživným monokulturním lesům výrazně zvyšují potravní nabídku. V zarostlých plochách se zvěř navíc velice obtížně loví a vyžaduje modifikaci přístupu uživatelů honiteb k lovu. Mnozí vlastníci si uvědomují nutnost výrazně snížit obecně vysoké stavy některých druhů zvěře, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování obnovených lesních porostů. V rámci užívání honiteb upravují dosavadní praxi a navyšují odlov, mnohdy i výrazně. Jsou to příklady dobré praxe, kterou je třeba kladně ohodnotit,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

 


Ministerstvo zemědělství v rámci své působnosti dané zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a na základě informací od orgánů státní správy myslivosti, držitelů honiteb a hospodařících subjektů o vyšších početních stavech spárkaté zvěře v některých částech České republiky, které neodpovídají úživnosti honiteb a mají negativní dopad na lesnické hospodaření, zemědělství a ochranu přírody, vydalo orgánům státní správy myslivosti (OSSM) a státní správy lesů doporučení ke snížení stavu zvěře jako metodický pokyn. Pokyn se týká všech druhů spárkaté zvěře včetně prasete divokého, jehož lov je v souvislosti s výskytem afrického moru prasat a nutností razantního snížení populační hustoty dále upraven mimořádnými veterinárními opatřeními Státní veterinární správy České republiky.

NovinkyVysočina.cz informovala Eva Neuwirthová,tisková mluvčí, Kraj Vysočina.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:krajvysocina)


Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif